Long An University Library Thư viện số DSpace - Đại Học Kinh tế Công nghiệp Long An >

Chuyên ngành Luật : [165]

 
 
or browse 

Collections in this community

Recent Submissions

Issue Date Titile Author Publisher
2003 Giáo trình Quản trị kinh doanh bảo hiểm Nguyễn, Văn Định NXB Thống kê
2018 TRẮC NGHIỆM LUẬT KINH TẾ Internet Untiled
2018 LUẬT CHỨNG KHOÁN Internet Untiled
2018 NGHỊ ĐỊNH 110/2005 VỀ QUẢN LÝ BÁN HÀNG HOẠT ĐỘNG ĐA CẤP Internet Untiled
2018 TÀI LIỆU PHÁP LUẬT VỀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN Internet Untiled
2018 BÀI TẬP LUẬT NGÂN HÀNG TÁI CẤP VỐN NGẮN HẠN CHO CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG Internet Untiled
2018 GIÁO TRÌNH LUẬT NGÂN HÀNG Internet Untiled
2018 NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT TỔ CHỨC TÍN DỤNG 2010 Internet Untiled
2018 CÂU HỎI TRẮC NHIỆM LUẬT KINH TẾ PHẦN CÔNG TY Internet Untiled
2018 TÌM HIỂU THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Internet Untiled
2018 BÀI TẬP VỀ LUẬT KINH TẾ Internet Untiled
2018 LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Internet Untiled
2018 LUẬT DOANH NGHIỆP 2005 Internet Untiled
2018 BÀI TẬP LUẬT KINH TẾ Internet Untiled
2018 LUẬT TÀI CHÍNH Internet Untiled
2018 BÀI GIẢNG THỦ TỤC HẢI QUAN Internet Untiled
2018 HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT VIỆT NAM TRONG KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU Internet Untiled
2018 CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU VIỆT NAM ÁP DỤNG CÁC ĐIỀU KHOẢN INCOTERMS 2010 Internet Untiled
2018 BÀI GIẢNG LUẬT TÀI CHÍNH Internet Untiled
2018 BÀI GIẢNG LUẬT KINH TẾ Internet Untiled
2018 GIÁO TRÌNH LUẬT KINH TẾ Internet Untiled
2018 BÀI GIẢNG MÔN LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Internet Untiled
2018 TIỂU LUẬN MÔN LUẬT KINH TẾ Internet Untiled
2018 ĐỀ CƯƠNG MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI Internet Untiled
2018 GIÁO TRÌNH LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Internet Untiled
2018 TIỂU LUẬN CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ QUÁ TRÌNH CỔ PHẦN HOÁ Ở VIỆT NAM Internet Untiled
2018 BÀI GIẢNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI Internet Untiled
2018 BÀI TIỂU THỰC TRẠNG ƯU ĐÃI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP KHU CHẾ XUẤT VÀ KHU KINH TẾ Internet Untiled
2018 BÀI GIẢNG LUẬT THƯƠNG MẠI Internet Untiled
2018 BÀI GIẢNG CƠ BẢN VỀ LUẬT KINH TẾ Internet Untiled
2018 CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN Internet Untiled
2018 BÀI GIẢNG LUẬT KINH TẾ Internet Untiled
2018 MÔN LUẬT KINH DOANH Internet Untiled
2018 LUẬT KINH DOANH HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI Internet Untiled
2018 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LUẬT THƯƠNG MẠI Internet Untiled
2018 LUẬT KINH TẾ Internet Untiled
2018 CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI LUẬT KINH TẾ Internet Untiled
2018 PHÁP LUẬT KINH TẾ Internet Untiled
2018 BÀI GIẢNG LUẬT KINH TẾ VIỆT NAM Internet Untiled
2018 ĐỀ THI LUẬT THƯƠNG MẠI 2 Internet Untiled