Long An University Library Thư viện số DSpace - Đại Học Kinh tế Công nghiệp Long An >

Chuyên ngành Tiếng Anh : [184]

 
 
or browse 

Collections in this community

Recent Submissions

Issue Date Titile Author Publisher
2018 TỪ ĐIỂN TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Internet Untiled
2018 TỪ VỰNG CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Internet Untiled
2018 TỪ ĐIỂN HÀNG HẢI Internet Untiled
2018 TỪ ĐIÊN CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ Internet Untiled
2018 LUYỆN DỊCH VIỆT ANH Internet Untiled
2018 HƯỚNG DẪN ĐỌC VÀ DỊCH BÁO CHÍ ANH VIỆT Internet Untiled
2018 test_your_professional_english_marketing Internet Untiled
2018 test_your_professional_english_business_general Internet Untiled
2018 writing_fitness_practical_exercises_for_better_business_writing_pdf Internet Untiled
2018 GLOSSARY TERMS WTO Internet Untiled
2018 GLOSSARY ON TRADE FINACING TERM T U V W X Y Z Internet Untiled
2018 GLOSSARY ON TRADE FINACING TERM S Internet Untiled
2018 GLOSSARY ON TRADE FINACING TERM Q R Internet Untiled
2018 GLOSSARY ON TRADE FINACING TERM O P Internet Untiled
2018 GLOSSARY ON TRADE FINACING TERM J L M N Internet Untiled
2018 GLOSSARY ON TRADE FINACING TERM I H Internet Untiled
2018 GLOSSARY ON TRADE FINACING TERM G Internet Untiled
2018 GLOSSARY ON TRADE FINACING TERM F Internet Untiled
2018 GLOSSARY ON TRADE FINACING TERM F Internet Untiled
2018 GLOSSARY ON TRADE FINACING TERM E Internet Untiled
2018 GLOSSARY ON TRADE FINACING TERM B Internet Untiled
2018 GLOSSARY ON TRADE FINACING TERM A B C Internet Untiled
2018 GLOSSARY ON TRADE FINACING TERM D Internet Untiled
2018 GLOSSARY OF GLOBALIZATION Internet Untiled
2018 essentials_of_human_resource_management_fifth_edition Internet Untiled
2018 ENGLISH FOR THE ENERRY INDUSTRY Internet Untiled
2018 ENGLISH FOR COMPUTING PART 3 Internet Untiled
2018 ENGLISH FOR COMPUTING PART 2 Internet Untiled
2018 ENGLISH FOR COMPUTING PART 1 Internet Untiled
2018 ENGLISH FOR AVIATION PART 2 Internet Untiled
2018 ENGLISH FOR AVIATION PART 1 Internet Untiled
2018 ĐƠN XIN VIỆC VÀ SƠ YẾU LÝ LỊCH BẰNG TIẾNG ANH Internet Untiled
2018 ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN ANH VĂN THƯƠNG MẠI 4 Internet Untiled
2018 CYBER SECURITY GLOSSARY TERMS Internet Untiled
2018 COMMON ERROR IN ENGLISH Internet Untiled
2018 CHECK YOUR ENGLISH VOACBULARY FOR HUMAN RESOURCE Internet Untiled
2018 CHECK YOUR ENGLISH VACABULARY FOR HUMAN Internet Untiled
2018 CÁCH DÙNG TỪ NGỮ VÀ TỪ NGỮ KINH TẾ THƯƠNG MẠI VIỆT ANH Internet Untiled
2018 BUSINESS WRITING BASIC Internet Untiled
2018 BUSINESS WORD YOU SHOULD KNOW Internet Untiled