Long An University Library Thư viện số DSpace - Đại Học Kinh tế Công nghiệp Long An > Quản trị Kinh doanh >

Marketing : [16]

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Recent Submissions

Issue Date Titile Author Publisher
2011-12-15 Thương mại điện tử Internet Unknown
2011-12-15 Thanh cong cua Marketing Internet Unknown
2011-11-15 Sổ tay Thương mại điện tử Internet Unknown
2011-09-15 Quan_tri_Marketing Internet Unknown
2011-10-15 Nguoi tieu dung Internet Unknown
2011-12-15 Marketing Quoc Te Internet Unknown
2011-11-15 Maketing căn ban Internet Unknown
2011-09-15 Hanh vi khach hang Internet Unknown
2011-11-15 Phan Tich Thi Truong va Nguoi Tieu Dung Internet Unknown
2011-09-15 Thực hiện các chương trình marketing Internet Unknown
2012-08-21 Marketing nhà nước Internet Untiled
2012-08-21 Bài giảng môn marketing Internet Untiled
2012-08-21 Cẩm nang ứng dụng thương mại điện tử Internet Unknown
2012-08-21 Marketing Thương mại điện tử Internet Untiled
2012-08-21 Giáo trình Nguyên lý thống kê kinh tế - Pgs.Ts.Ngô Thị Thuận, 118 Trang Internet Unknown
2012-08-21 Giáo trình Nghiên Cứu Marketing - Ths.Nguyễn Anh Sơn, 146 Trang Internet Unknown