Long An University Library Thư viện số DSpace - Đại Học Kinh tế Công nghiệp Long An > Quản trị Kinh doanh >

Các môn Quản trị học : [29]

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Recent Submissions

Issue Date Titile Author Publisher
2011-10-15 Quản trị doanh nghiệp xây dựng Internet Unknown
2011-11-15 Quản trị nhân lực Internet Unknown
2011-11-15 Quản trị tài chính doanh nghiệp Internet Unknown
2011-09-15 Quản trị chiến lược Internet Unknown
2011-11-15 Quản trị tài chính Internet Unknown
2011-11-15 Quan tri san xuat Internet Unknown
2011-11-15 quan tri rui ro Internet Unknown
2011-12-15 Quan tri nhan su Internet Unknown
2011-12-15 Quan tri luc luong ban hang Internet Unknown
2011-11-15 Kế toán quản trị Internet Unknown
2012-08-21 Quản trị sản xuất Internet Untiled
2012-08-21 Quản trị nguồn nhân lực Internet Untiled
2012-08-21 Quản trị tài chính Internet Untiled
2012-08-21 Quản trị chiến lược Internet Untiled
2012-08-21 Điều hành ngân hàng Internet Untiled
2012-08-21 Đề thi môn tài chính tiền tệ Internet Untiled
2012-08-21 Đề thi kinh tế lượng Internet Untiled
2012-08-21 Đề thi quản trị ngân hàng Internet Untiled
2012-08-21 Chương trình đào tạo CVQHKH - Bậc cơ bản Internet Untiled
2012-08-21 BTap chương Rủi ro Internet Untiled
2012-08-21 Giáo trình Nguyên lý thống kê kinh tế - Pgs.Ts.Ngô Thị Thuận, 118 Trang Internet Untiled
2012-08-21 Phương Pháp Nghiên Cứu Kinh Doanh - Ts.Nguyễn Minh Kiều, 96 Trang Internet Untiled
2012-08-21 Quản Trị Marketing - Lê Cao Thanh, 450 Trang Internet Untiled
2012-08-21 Giáo trình Quản Trị Chất Lượng - Trương Thị Ngọc Thuyên, 145 Trang Internet Untiled
2012-08-21 Quản trị doanh nghiệp Internet Untiled
2012-08-21 Giáo trình Quản Trị Dự Án Đầu Tư - Đỗ Trọng Hoài, 145 Trang Internet Unknown
2012-08-21 Giáo trình Quản Trị Sản Xuất - Ths.Nguyễn Anh Sơn, 146 Trang Internet Unknown
2012-07-21 100 cuốn sách hay nhất mọi thời đại Internet Unknown
2012-07-21 Quản trị doanh nghiệp Internet Unknown