Long An University Library Thư viện số DSpace - Đại Học Kinh tế Công nghiệp Long An > Kế toán Kiểm toán >

Các môn về kế toán học : [21]

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Recent Submissions

Issue Date Titile Author Publisher
2018 ÔN THI CPA MÔN KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ Internet Untiled
2018 TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP LÝ THUYẾT KIỂM TOÁN CƠ BẢN Internet Untiled
2018 BÀI TẬP KIỂM TOÁN CƠ BẢN Internet Untiled
2018 ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TOÁN Internet Untiled
2018 ĐỀ THI MÔN KIỂM TOÁN 1 CÓ ĐÁP ÁN Internet Untiled
2018 TUYỂN TẬP BÀI TẬP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH Internet Untiled
2009-10-20 Các môn kế toán Internet Unknown
2011-10-15 Kinh tế lượng Internet Unknown
2011-09-15 Kinh tế vi mô Internet Unknown
2011-12-15 Kinh tế vĩ mô Internet Unknown
2011-10-15 Toán kinh tế Internet Unknown
2011-08-15 Lý thuyết hạch toán kinh tế Internet Unknown
2011-10-15 Chuẩn mực kế toán tài chính Internet Unknown
2011-09-15 Các công thức về tài chính kế toán Internet Unknown
2011-10-15 Các nguyên lý cơ bản của kế toán tài chính Internet Unknown
2011-09-15 Lý thuyết kế toán Internet Unknown
2011-09-15 Kiểm toán Internet Unknown
2011-09-15 Bài giảng hành chính sự nghiệp Internet Unknown
2011-11-15 Kế toán tài chính Internet Unknown
2012-08-21 Kế toán tài chính Internet Untiled
2012-08-21 Kế toán quản trị Internet Unknown