Long An University Library Thư viện số DSpace - Đại Học Kinh tế Công nghiệp Long An >

Kế toán Kiểm toán : [30]

 
 
or browse 

Collections in this community

Recent Submissions

Issue Date Titile Author Publisher
2013-12-19 HOUSEHOLD FINANCIAL PLANNING SURVEY Internet Untiled
2013-12-19 124 sơ đồ hạch toán kế toán tài chính Internet Untiled
2013-12-19 100 bài tập và bài giải môn thuế Internet Untiled
2013-12-19 48 Câu hỏi trắc nghiệm Nguyên lý kế toán Internet Untiled
2012-08-30 Oxford - English for Accounting CD Oxford Unknown
2009-10-20 Các môn kế toán Internet Unknown
2011-10-15 Kinh tế lượng Internet Unknown
2011-09-15 Kinh tế vi mô Internet Unknown
2011-08-15 Nhập môn lý thuyết xác suất và thống kê Internet Unknown
2011-10-15 Phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp Internet Unknown
2011-12-15 Kinh tế vĩ mô Internet Unknown
2011-12-15 Kỹ năng giao tiếp Internet Unknown
2011-10-15 Toán kinh tế Internet Unknown
2011-09-15 Sách kế toán Internet Unknown
2011-08-15 Lý thuyết hạch toán kinh tế Internet Unknown
2011-10-15 Chuẩn mực kế toán tài chính Internet Unknown
2011-09-15 Các công thức về tài chính kế toán Internet Unknown
2011-10-15 Các nguyên lý cơ bản của kế toán tài chính Internet Unknown
2011-09-15 Lý thuyết kế toán Internet Unknown
2011-09-15 Kiểm toán Internet Unknown
2011-09-15 Bài giảng hành chính sự nghiệp Internet Unknown
2011-11-15 Kế toán tài chính Internet Unknown
2012-08-21 On Tap Ngu Phap Tieng Anh Tong Quat Internet Unknown
2012-08-21 English for Accounting Internet Untiled
2012-08-21 Bài giảng MarketLeader Internet Unknown
2012-08-21 Anh văn chuyên ngành kế toán Internet Untiled
2012-08-21 Accounting Dictionary Internet Unknown
2012-08-21 Bài tập kế toán chuyên ngành Internet Untiled
2012-08-21 Kế toán tài chính Internet Untiled
2012-08-21 Kế toán quản trị Internet Unknown