Long An University Library Thư viện số DSpace - Đại Học Kinh tế Công nghiệp Long An > Tài chính Ngân hàng > Kế toán ngân hàng >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://113.161.227.204:8008/thuvienso/handle/123456789/1076

Title: Giáo trình kế toán ngân hàng
Authors: Internet
Keywords: Tài chính ngân hàng
Issue Date: 21-Aug-2012
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1076
Appears in Collections:Kế toán ngân hàng

Files in This Item:

File Description SizeFormat
giao trinh Ke toan Ngan hang.rar1.57 MBWinrarView/Open
kế toán ngân hàng.rar51.37 kBWinrarView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.