Long An University Library Thư viện số DSpace - Đại Học Kinh tế Công nghiệp Long An > Tài chính Ngân hàng > Kế toán ngân hàng >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://113.161.227.204:8008/thuvienso/handle/123456789/1075

Title: Đề thi kế toán ngân hàng thương mại
Authors: Internet
Keywords: Tài chính ngân hàng
Issue Date: 21-Aug-2012
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1075
Appears in Collections:Kế toán ngân hàng

Files in This Item:

File Description SizeFormat
de kt KTNHTM-lop NH.doc42 kBMicrosoft WordView/Open
de_cuong_KTNH.doc63 kBMicrosoft WordView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.